چه خواسته ای دارید؟

1. آنرا واضح مشخص کنید.
2.باورهای صحیح آنرا تکرار کنید.
3. ایمان داشته باشید که به آن میرسید.
بدون استثناء در زندگیتان پدیدار میشود.