چشمانت را نمی‌فهمم
هیچ‌وقت ارتباط برقرار نکردم، با هنرهایِ مفهومی..
با من ، سنتی ، به زبانِ ساده‌یِ نوازش با دستانت حـرف بـزن...