چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد
و هیچ نیمه ای این نیمه را
تمام نکرد ...