بزرگی میگفت؛
«امیدوارم هرجا که میری یه نفر مثل خودت سر راهت باشه...»
این جمله میتونه زیباترین دعا یا بدترین نفرین ممکن باشه...