ارزو میکنم یکی باشه
‏که با بودنش نزاره بخوابین
‏نه با نبودنش