دلم يك اتفاق تازه مي خواهد
نه مثل عشق و دل دادن
نه در دام غم افتادن
دگر اينها گذشت از ما...
شبيه شوق يك كودک
كه كفش نو به پا دارد
و گویی كل دنيا را
در آن لحظه به زير كفش ها دارد
دلم يك شور بی اندازه مي خواهد.