هر روز در بازار دنيا
به "خوشبختی"
چوب حراج مي زنند...


اینکه ما قدم برنمیداریم
و قیمت پیشنهادنمیکنیم
داستان دیگریست ...

"خوشبختی" پیداکردنی نیست...
بدست آوردنيست...