تکرار کردن یک چیز در ذهن
باعث باور کردنش می‌شود
و وقتی انسان چیزی را
به اندازه‌ی کافی باور کند
اتفاقات خوب شروع می‌شوند