زندگی، شما را با اندوخته هایتان نمی سنجد

بلکه ملاک سنجش،بخشایش و ایثار شماست...