یادمــان باشد
کوچکترین امیــد دادن به کسی
شـاید...
بزرگ ترین معجـزه ها را
ایجـاد کند؛
پس مهـربانی را دریغ نکنیـم