همه ما کسانی در زندگیمان داریم
که هرچه به ما بد کنند
باز هم دلمان میخواهد باشند

مهم نیست چقدر عذاب بکشیم
یا چقدر تحقیر شویم
همین که احساس کنیم هستند
خیالمان راحت میشود!