- داشتن یه خوشبختی پر از غصه ، بهتر از یه زندگی خاکستری و کسل کننده است .