💐🍃امروز چشمهايت را آرام بگشا
و نور خورشيد را لمس ڪن
که منتظر نواختن امروز توست👌

🌻🍃روزی ديگر شروع شده
خـدا را بـرای اين فرصت دوباره شاكر باش😍

🌹🍃امروزتون
پر از اتفاقات خوب و بینظیر
و سرشار از شادى وآرامش😘