@Vahid
شما را نمیدانم اما دل من روشن است
به تمام اتفاقهای خوب در راه مانده
به تمام روزهای شیرین نیامده
به لبخندی که یک روز بردلمان مینشیند
به اجابت شدن دعاهایمان
به براورده شدن آرزوهایمان
به محوشدن غم های دیرینه مان
دل من روشن است
هر روز ، آینده بهتر از دیروز خواهد بود.