هیچوقت به تهش فکر نکن
چون ممکنه برسی به غم
ته زندگی به این قشنگی،
میرسی به مرگ.
ته یک روز خوب
ممکنه برسی به شب پر از فکر و خیال.
ته یک خاطره قشنگ،
ممکنه برسی به یک یادش بخیر.
از حس و حال الانت لذت ببر،
در لحظه زندگی کن...
به تهش فکر نکن!...