آهن داغ وقتی سرد بشه دیگه کوبیدنش فایده نداره!
میفهمی چی میخوام بگم؟