عشق تو به تار و پودِ جانم بسته‌ست
بی روی تو درهای جهانم بسته‌ست
از دست تو خواهم که برآرم فریاد
در پیش نگاه تو زبانم بسته‌ست