گر از دلم آگاه شدی رحم نمودی
ای کاش دل از دل خبری داشته باشد