🍃🌻اميدوارم امروز
لبخندهایتان از تهِ دل باشد
و غصه هایتان سطحی و زود گذر👌

🌹🍃آرزو می کنم
مسیرِ موفقیت برايتان هموار باشد
و انگیزه هایِ صعود و پروازتان بسیار👌

🌻🍃آرزو مى كنم
هرگز در پیچ و تابِ زمانه، بی پناه نباشید
و هرگز دلتان نگیرد

آرزو مى كنم امروز به معناى واقعى زندگى كنيد😍