کاش تو این خنده های فیکمون ی کم شادی واقعی تزریق میکردن