تو سبز ماندی و من برگ برگ خشکیدم
که آنچه داشت شقایق به سینه، کاج نداشت