آسان نگشته است به آهنگ، ساز ما
یک عمر گوشمال نصیحت کشیده ایم