هیچ وقت !!
تو زندگی این جمله رو
فراموش نکن
آدمها...
مثل عکس می مانند
زیاد بزرگشون کنی
کیفیتشون
میاد پایین......