از نگرانی در باره گذشته دست بکش و فکر کردن در مورد آینده را متوقف کن . فقط در لحظه حال زندگی کن و شاد و خوشحال باش....