جغرافیای کوچکِ من بازوان توست...
ای‌کاش تنگ‌تر شود این سرزمین به من❤️