من که هیچ
اصلا تمامِ جهان بستگی دارد به او؛
چشم که باز کرد
صبح شد
لبخند زد، بخیر هم شد..