«اَلا یا ایهُّا السّاقْی اَدِرْ کَاسَاً»... عنایت کن
که قلب بی وفایش را به دست عشق بسپارد