بیدار مانده ام
که تو را شعر کنم
هزار خیال آمد و
تو اما
نیامدی . . .