‏واژه‌اي هست در ادبيات آلمانی،
به اسم "fernweh"
به معنای «احساس دلتنگی برای جايی كه هيچوقت نبودی و نرفتی»

«بدین‌گونه...»