هیچ وقت
برای پیروز شدن
دنبال باران و بابونه نباش!
گاهی
در انتهای خارهای یک کاکتوس،
به غنچه ای میرسی،
که زندگیت را روشن میکند...