گاهی لازم است زندگی‌مان کاملا زیر و رو شود
تغییر کند
و از نو چیده شود
تا ما را به جایی برساند
که شایسته اش هستیم