همیشه آن کسی که رفته را
نفرین نباید کرد !
کسی که بی محابا دل ببندد ،
کم مقصر نیست...