حرفای جدی که قاطیه شوخیامون میگیم
از حرفای جدی که تو دعواها میگیم به مراتب جدی تر و مهم تره