در تمام رابطه ها
یک میخ لازم است!
میخی که نگه دارد
آدم زندگیتان را
و پای رفتن را از او بگیرد

آن میخ می‌تواند
"اعتماد" لازم
و "دوست داشتن" بی اندازه
باشد!