عجب حُکمِ شیرینی شود..
ابد و یک روز حبس در زندانِ آغوشت..
"بدونِ هوا خوری"

❤️❤️❤️❤️❤️