گاهی‌ به‌ خودت یادآوری‌کن،
که‌ وقت گذاشتن‌واسه
خودت اسمش‌خودخواهی‌نیست بلکه
مراقبت از خودته

اگه خودت، هوای‌ خودت نداشته
باشی‌و "از خودت مراقبت نکنی هیچ‌کس این‌کارو"
برات نمی‌کنه.

مراقبت از خودت اولویت باشه