نیستی و جای شانه ات
سر بر دیوار تنهایی
جان می دهم...
مرور می کنم
"دوست داشتنت" را،
ساده نیست گذشتن از"تو"...