🌻🍃زندگی
دقيقا مثل فصل هاى سال است
هیچ فصلی همیشگی نیست.

در زندگی نیز روزهایی برای
کاشت، داشت، استراحت و
تجدید حیات وجود دارد.

🌻🍃روزهاى سخت تا ابد طول نمی کشد.
اگر امروز مشکلاتی دارید
بدانید که روزهاى خوب هم در پیش است👌