افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیدهد
بنابرین برای نادان نگه داشتن
انسان باید اندوهگینش کرد