" در هياهوي زندگي دريافتم چه دويدن هايي که فقط پاهايم را از من گرفت
در حاليکه گويي ايستاده بودم....
چه غصه هايي که باعث سپيدي مويم شد
در حالي که غصه ي کودکانه اي بيش نبود...
دريافتم کسي هست که اگر بخواهد ميشود
و اگر نه نميشود..
به همين سادگي.....
کاش نه مي دويدم
و نه غصه مي خوردم
فقط او را مي خواندم...