در تقدير هر كسي
معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده که
درزندگیش در زمان مناسب نمایان خواهد شد
یک شخص خاص
یک اتفاق خاص
یک موهبت خاص
منتظرمعجزه زندگیت باش