خنده بخیه است
بوسه بخیه است
فراموشی بخیه است
مهربانی بخیه است
ادم بی بخیه متلاشی می شود

آدم زخم است
دانلود موزیک