🌹🍃صبح ها لبخندی بچسبانيد گوشه لبتان
دليلش مهم نيست👌

اصلا نيازی به دليل ندارد
لبخند است ديگر
هفت خان رستم که نيست.

☕️يک ليوان چای تازه دم بنوشيد
يک موسيقی خوب گوش دهيد.

گذشته و آينده را بگذاريد به حال خودشان
مهم همان لبخند
همان چای و همان موسيقى است.