من هرگز نمی‌گویم در هیچ لحظه‌ای از این سفرِ دشوار، گرفتار ناامیدی نباید شد.
من می‌گویم: به امید بازگردیم، قبل از اینکه ناامیدی، نابودمان کند.

📚یک عاشقانه‌ی آرام