‏گر مرد رهی
غم مخور از دوری و ديری
دانی که رسيدن
هنر گام زمان است