تنها باشید...
ولی تو نیمکت ذخیره
زندگی کسی نباشید....!!!