هر روز فرصتی برای زندگی تازه است. هر روز شما در نقطه سنگین ترازوی زندگی تان ایستاده اید و می توانید آینده را از طریق احساسی که دارید تغییر دهید.