زندگی کوتاه است ...
زمان به سرعت می گذرد ...
نه تکراری ... نه برگشتی ..
پس از هر لحظه ای که می آید
لذت ببرید ... !