همیشه گفته‌اند ؛
دعا در حق دیگری زودترمستجاب میشود
خداهم این همدلی را دوست دارد
گاهی بی‌هیچ دلیلی خوشحال هستیدو حالِ خوبی دارید.
یقین بدانیدکسی برایتان دعا کرده است
پس شما هم برای همه دعا کنید ...