برای دیده شدن، تلاش بی‌جا نکن،
به کمال که برسی دیده می‌شوی...